Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

kamilla.malek@uj.edu.pl, +48 12 686 2394; pokój C3-26

zdjęcie wizerunku KamilliZainteresowania naukowe Kamilli rozpoczęły się modelowaniem właściwości absorpcyjnych kryształów molekularnych w Zakładzie Chemii Teoretycznej. Badania na pograniczu „teorii i doświadczenia” w spektroskopii oscylacyjnej kontynuuje od studiów doktoranckich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki koordynacyjne bioligandów. Tytuł doktora chemii obroniła w 2003 roku pracą „Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II)”. Prowadzone obecnie projekty badawcze dotyczą oddziaływania molekuł o znaczeniu bio/medycznym z powierzchnią Ag i Au (SERS) oraz mapowania ramanowskiego i obrazowania IR materiału biologicznego i malarstwa ściennego.

katarzyna.marzec@jcet.eu

zdjęcie wizerunku KasiKatarzyna M. Marzec uzyskała tytuł licencjacki (2004), magisterski (2006) oraz doktora chemii (z wyróżnieniem, 2010) na Wydziale Chemii UJ. W czasie studiów doktoranckich podjęła współpracę z Uniwersytetem w Coimbrze w Portugalii, gdzie zajmowała się spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych. Po obronie pracy doktorskiej dołączyła do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), jako adiunkt. W 2013 otrzymała stypendium Uniwersytetów Australijskich Go8 umożliwiający prowadzenie badań na Uniwersytecie Monash, Australia oraz stypendium Kościuszki na rok 2014 (University of Illinois, USA). W swoich badaniach stosuje techniki spektroskopii oscylacyjnej do analizy tkanek, komórek oraz bioaktywnych związków.

katarzyna.bulat@uj.edu.pl

zdjęcie wizerunku Kasi BułatKatarzyna Bułat jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie (2008) oraz uzyskała tytuł doktora chemii (2013). Tematyka zarówno pracy magisterskiej, jak i doktorskiej Kasi dotyczyła badań strukturalnych bioaktywnych krzemianowo-fosforanowych szkieł i materiałów szkło-krystalicznych, przy wykorzystaniu technik spektroskopii oscylacyjnej. Obecnie zajmuje się obrazowaniem komórek śródbłonka w skali nano, stosując metodę skaningowej mikroskopii optycznej bliskiego pola (SNOM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM).

marta.pacia@jcet.eu

zdjęcie wizerunku MartyMarta uzyskała tytuł, magistra w 2012 roku (UJ), inżyniera w 2013 roku (AGH), a w roku 2017 uzyskała stopień doktora chemii z wyróżnieniem na podstawie pracy: „Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w mysich modelach chorób cywilizacyjnych” (Wydział Chemii UJ). Obecnie realizuje projekt SONATINA1 (Narodowe Centrum Nauki). Najnowsze badania Marty koncentrują się na pomiarach komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych, i zmianach w nich zachodzących pod wpływem czynników prozapalnych. W ramach projektu Marta wykorzystuje technikę spektroskopii ramanowskiej (zarówno wysokorozdzielcze obrazowanie ramanowskie oraz pomiary z wykorzystaniem próbnika światłowodowego) oraz mikroskopii sił atomowych.

katarzyna1.kaminska@uj.edu.pl

zdjęcie wizerunku Kasi Kamińskiej z psemKatarzyna Kamińska uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (dziedzina biologia medyczna) w 2016 roku. Od 2005 roku związana była z Zakładem Farmakologii Instytutu Farmakologii PAN, gdzie zajmowała się m.in. oznaczaniem neuroprzekaźników mózgowych metodą mikrodializy in vivo i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną, kulochemiczną, uv/vis. W 2019 roku dołączyła do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) jako asystent. Jej zainteresowania badawcze związane są z właściwościami nowych substancji psychoaktywnych, technikami immunohistochemicznymi oraz nowotworami.

katarzyna.b.majzner@uj.edu.pl, +48 12 686 2400; pokój C3-32

Kasia uzyskała tytuł licencjacki w 2009 roku (UJK Kielce), studia magisterskie ukończyła w 2011 roku (WCh UJ), a w 2015 roku uzyskała stopień doktora chemii (z wyróżnieniem, WCh UJ). Kasia jest absolwentką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED). Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła zastosowania spektroskopii oscylacyjnej w farmakologii śródbłonka (promotorzy: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii UJ oraz Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ CM). W swojej pracy skupia się na rozwijaniu zastosowania spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności mikroskopii ramanowskiej, w badaniach in vitro.

magdalena.kaczmarska@jcet.eu

zdjęcie wizerunku Magdy KaczmarskiejMagda, tytuł magistra w zakresie fizyki medycznej uzyskała w 2006 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ za pracę „Badanie właściwości błony biologicznej w erytrocytach”. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, za pracę dotyczącą obserwacji i analizy zmian przepuszczalności oraz stabilności błony i szkieletu błonowego erytrocytów pod wpływem zmiennego środowiska i działania małych dawek promieniowania jonizującego (efektu Petkau). W latach 2013-2018 poszerzała swoje horyzonty w pracy pozauczelnianej. Aktualnie, w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków zajmuje się badaniami komórek w Zespole Pomiarowym Spektroskopii Krwinek Czerwonych przy wykorzystaniu różnych metod, w szczególności technik spektroskopowych i mikroskopii sił atomowych.

grzesiek.zajac@uj.edu.pl

Grzegorz uzyskał tytuł magistra chemii w 2014 oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych w 2018 roku (obydwa z wyróżnieniem), na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod promotorstwem Prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej. W swojej pracy doktorskiej rozwijał nowe metody wzmacniania sygnału ROA, między innymi metodę AIRROA (ang. Aggregation-Induced Resonance Raman Optical Activity), tzn. indukowaną agregacją rezonansową ramanowską aktywność optyczną. W czasie swojego stażu podoktorskiego, współpracował z Prof. Petrem Bouřem z Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Obecnie pracuje w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), gdzie kieruje grantem NCN OPUS. Jego zainteresowania naukowe skupione są na badaniach obliczeniowych i spektroskopowych biologicznych systemów molekularnych i supramolekularnych, metodami chiralooptycznymi: ROA, VCD, ECD, oraz na rozwoju metod rezonansowego ROA.

jakub.dybas@uj.edu.pl

zdjęcie wizerunku JakubaStudia magisterskie na Wydziale Chemii UJ Jakub ukończył w 2014 roku, broniąc pracę, skupiającą się na badaniach wpływu tlenku azotu na stan funkcjonalny erytrocytów przy użyciu technik biochemicznych i spektroskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii rezonansowego efektu Ramana. Przeprowadzone eksperymenty stały się inspiracją do rozpoczęcia studiów doktoranckich, na których będzie pogłębiał zagadnienia fizjologii tlenku azotu w kontekście erytrocytów i śródbłonka.

anna.maria.nowakowska@uj.edu.pl, +48 12 686 2605; pokój C0-23

zdjęcie wizerunku AniAnia uzyskała tytuł magistra w 2014 roku na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. W 2017 roku uzyskała również tytuł licencjacki na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W 2019 roku Ania obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej” w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego. W ramach rozprawy doktorskiej Ania badała chromatynę z wykorzystaniem nanospektroskopii AFM-IR oraz TERS. Obecnie Ania prowadzi prace badawcze w ramach projektu Team-Net przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej pt. „Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.

krzysztof.k.brzozowski@uj.edu.pl, +48 12 686 2258, F1-37B

zdjęcie wizerunku KrzyśkaPracę magisterską oraz doktorat ukończył na Wydziale Fizyki UJ pod patronatem prof. W. Gawlika. Do naszego zespołu trafił z powołania, jako budowniczy użytkowej aparatury badawczej dla nauk pokrewnych fizyce w oparciu o najnowsze technologie. Obecnie zajmuje się rozwojem technik spektroskopowych i mikroskopii w naszej grupie m.in. podjął pracę nad budową układu mikroskopii SRS i rozwojem stosowanych technik obrazowania Ramanowskiego dla celów medycznych.

klaudiasara.mielnik@uj.edu.pl, +48 12 686 2581, C0-15 room

Klaudia defended her BA thesis "Endosymbiotic microorganisms of Czerwców (Insecta, Hemiptera, Coccoidea)" at the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University in the Department of Developmental Biology and Morphology of Invertebrates in 2018. After postgraduate studies in 2019 in the field of Dietetics at Krakowska Wyższa The School of Health Promotion started a Master's degree in Dietetics and Organic Food at the same school. She started working in the Raman Imaging Team in 2020 and since then she has been supervising the proper course of work in projects (including the prestigious TEAM NET project) and the functioning of laboratories.